Volkstuin‎ > ‎Aanvragen‎ > ‎

Hoe en wat

Hoe en wat op Ecologisch Tuinenpark De Driehoek

 

De vereniging van De Driehoek pacht het tuinenpark van de gemeente. In deze overeenkomst  staan de regels die de gemeente stelt aan huisjes e.d. Deze kunt u uitgebreid lezen in het Huishoudelijk Reglement. Met ondertekening van het contract verbindt u zich aan de regels en voorschriften die vermeld staan in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de Vereniging.

 

Als u op de tuin een huisje, schuurtje of kas wilt bouwen of verbouwen kunt u dat - met een tekening - aanvragen bij het bestuur. Op een halve tuin is een huisje niet toegestaan, maar wel een schuurtje voor het gereedschap. De afmetingen/ kleur en de plaats van het huisje moet wel worden goedgekeurd door het bestuur. (de regels hiervoor staan in het huishoudelijk reglement) Als u zich hier niet aan houdt zal het bestuur u vragen de noodzakelijke aanpassingen op eigen kosten te (laten) doen.

 

Financiële regels: Na ondertekening van het contract het verschuldigde bedrag graag direct overmaken.

 

Contributie: Iedere tuinder is lid van de Vereniging. De contributie is €13 per kalenderjaar. Deze contributie wordt 1 keer per jaar samen met de huur in rekening gebracht. Voor een nieuwe tuinder wordt de contributie (eveneens €13) voor het jaar waarin u de tuin gaat huren bij aankoop/aanvang huur in rekening gebracht.

 

De huur: de huur voor 2018 bedraagt €290 voor een hele tuin per kalenderjaar.

Voor een halve tuin is de jaarhuur €158

Voor een kleine tuin is de huur €80

In het huurbedrag is de bijdrage verwerkt voor het (verplichte) lidmaatschap van de AVVN (+/- €26). Door uw lidmaatschap van de AVVN (landelijke organisatie voor hobbytuinders) ontvangt u het tijdschrift De Tuinliefhebber.

 

Borg: een nieuwe tuinder betaalt borg voor de tuin en voor de sleutel(s).

Het borgbedrag voor de tuin is €300 voor een hele tuin, €150 voor een halve tuin en €100 voor een kleine tuin. Als de tuin goed onderhouden is, wordt het borgbedrag bij de opzegging van de tuin teruggegeven. Dit geldt hetzelfde voor het inleveren van de sleutels. Het borgbedrag voor de sleutels is €25 per sleutel.

 

Lidmaatschap medetuinder:

het is voor een medetuinder: partner, vriend/-in, familielid, enz. mogelijk om lid te zijn van de Vereniging. Dit medelid betaalt eveneens een contributie van € 13 per kalenderjaar. Een medetuinder heeft na minimaal 2 jaar een recht om de tuin over te nemen, als dit nodig of wenselijk zou zijn.

Wanneer u op het aanmeldformulier direct al de naam van een medetuinder opgeeft, en deze bij aanvang van de overeenkomst ook direct lid wordt, hoeft hij/zij deze termijn niet in acht te nemen bij eventuele overname van de tuin.

 

U-pas: de Vereniging doet mee aan de U-pasregeling van de gemeente Utrecht. Tuinders die in het bezit zijn van een U-pas kunnen een bedrag inzetten voor een bijdrage van de betaling van de huur. Informatie over de U-pasregeling staat op de website van de Gemeente Utrecht.

 

Als u een tuin huurt/gaat huren spreekt het vanzelf dat u deze goed gaat onderhouden. U moet zich realiseren dat dit een aanzienlijke hoeveelheid tijd vergt. Bij het onderhoud van de tuin hoort ook het onkruidvrij houden van het pad voor de tuin. De tuinen die aan de randen van het tuinenpark aan een sloot liggen, moeten een open ruimte van 1,50 meter vanaf de slootkant vrij en schoon houden. De meeste tuinen hebben een heg aan de voorkant/ zijkant. Voor de overzichtelijkheid zijn deze niet hoger dan 0,70 m. en niet breder dan 0,50 m.

Bij het huren van een tuin krijgt u eerst een tijdelijk contract van een jaar.

 

Iedereen moet het volle genot van zijn tuin kunnen hebben. Daarom moet u er bij het zaaien, poten en planten op letten dat het gewas bij het opgroeien niet de belendende grond van uw buurman of -vrouw gaat beslaan. In principe houdt u een afstand van 0.50m. van de grens met de buren. Het is in ieder geval niet toegestaan bomen te planten waarvan men kan verwachten dat deze door hun grootte de medetuinders het uitzicht zal gaan belemmeren of waardoor een groot deel van hun tuin in de schaduw zal komen te liggen. Bomen die hoger gaan worden dan 5 meter zijn verboden. Ook bamboe is niet toegestaan.

 

Wanneer u de huur van de tuin opzegt of wanneer, in het ergste geval, de huur van de tuin wordt opgezegd, blijft de verplichting tot goed onderhoud van de tuin bestaan tot het moment van overdracht. Dit geldt ook voor de betaling van de tuinhuur. Als de tuin niet schoon - onkruidvrij en zonder afval - wordt opgeleverd worden de kosten van het schoonmaken van de tuin op uw borg ingehouden.  

 

Tuinenpark De Driehoek is een stiltepark. Dit betekent dat wij ernaar streven dat het tuinenpark een rustige plek natuur is. Hierbij passen geen radio’s e.d. Kinderen mogen natuurlijk spelen op de tuin, maar het is geen kinderspeelplaats waar iedereen lawaai kan maken. Het is niet toegestaan trampolines, zwembaden e.d. op de tuin te hebben. 

Motormaaiers en andere mechanische hulpmiddelen kunnen veel lawaai maken. De tijden waarop deze wel gebruikt kunnen worden vindt u in het huishoudelijk reglement. Vee, pluimvee of kleinvee mogen niet op de tuin worden gehouden.

 

Wij vragen u vriendelijk:

- uw auto op de parkeerplaats zo te parkeren dat de uitlaat niet naar de tuinen is gericht en niet met een auto op de paden te rijden, tenzij u toestemming heeft van het bestuur.

- geen vruchten te plukken van de fruitbomen die langs de sloten staan. De plukgroep zorgt daarvoor: de appels worden aan alle tuinders die dat willen uitgedeeld.

 

Voor uw eigen en andermans veiligheid en privacy vragen wij u en uw gasten:

- het toegangshek te sluiten en op slot te draaien op de tijd die op het toegangsbord staat (16.00, 18.00 of 20.00 uur, afhankelijk van het seizoen). Overnachten is ten strengste verboden.

- niet zonder toestemming van de tuinder andermans tuin te betreden – tenzij er sprake is van een gemeenschappelijk pad. 

De vereniging heet Ecologisch Tuinenpark De Driehoek. Dit houdt in dat wij natuurvriendelijk willen tuinieren. Een aantal zaken past daar niet in:

 • een voertuig op het tuincomplex te wassen of daaraan te sleutelen.
 • leidingwater anders te gebruiken dan voor huishoudelijk gebruik; Water voor uw tuin dient u uit de sloten te halen.
 • te vissen in de sloten op en om het tuincomplex.
 • loslopende honden of andere huisdieren bij zich te hebben anders dan op de eigen tuin.
 • composthopen, mest, afval, compostbakken  e.d. op te slaan of te plaatsen op het deel van de tuin langs de wandelpaden.
 • Niet ecologische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
 • vuilnis, afval, snoeihout en andere materialen te deponeren op de paden, groenstroken, houtwallen en in sloten waardoor deze worden versperd en/of verontreinigd.
 • Uw takken en verteerbaar afval kunt u kwijt op de algemene composthoop en takkenhoop; gelieve de aanwijzingen daarvoor te lezen maar nog beter is het zelf te composteren. Het bestuur helpt u graag met informatie.
 • de tuin als opslagplaats te gebruiken en/of er enige tak van handel of bedrijf uit te oefenen, tenzij met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur.
 • gewassen te verbouwen die bij de Opiumwet verboden zijn.
 • afval te verbranden op de tuin. U kunt hiervoor van de politie een boete krijgen.
Om het openbaar groen op het park te onderhouden zijn er per jaar 5 werkochtenden ingesteld. Deze zijn op zaterdag van 9.15 – 12.30 uur. Welke dagen dat zijn, kunt u lezen op de informatieborden en op de website. U bent verplicht 3 van de 5 werkochtenden mee te helpen.(bij aankomst en vertrek op de werkdag tekenen op de daarvoor bestemde lijst). U mag een vervanger sturen of met meer personen op een werkdag komen. Komt u daar niet aan, dan ontvangt u aan het eind van het jaar een rekening van € 25 per niet gewerkte werkochtend. Kunt u niet op zaterdagochtend, In de vroege zomer wordt ook een aantal inhaalwerkavonden georganiseerd voor diegenen die nooit op zaterdagen kunnen.

 

Drie maal per jaar worden de tuinen geschouwd door de Tuincommissie. Uitgangspunt bij de beoordelingen is dat de tuin er verzorgd uit moet zien en geen overlast (onkruid) mag veroorzaken voor andere tuinen. Voldoet uw tuin (of een deel daarvan) hier niet aan, dan krijgt u hierover bericht. Bij een rode brief neemt u contact op met de adviescommissie, u maakt samen met de commissie een plan van aanpak maken om op korte termijn structurele verbeteringen aan te brengen. Krijgt u twee keer achter elkaar een rode brief dan zal het bestuur u uitnodigen voor een gesprek.

 

Wij vragen u altijd aangifte te doen bij de politie in geval dat er in uw huisje is ingebroken. Graag ook melding doen bij het bestuur.

Voor de veiligheid op ons park vragen wij u zich verdacht gedragende mensen aan te spreken en ze te vragen het park te verlaten.

 

Wilt u een andere tuin op het park, dan kunt u zich opgeven voor de doorverhuislijst. U heeft dan voorrang op mensen ‘van buiten’ op de wachtlijst.

 

Het besturen en onderhouden van een tuinenpark vergt veel werk en tijd. Het bestuur en de diverse commissies hebben extra ondersteuning nodig. Met welke werkzaamheden wilt u de vereniging, buiten de werkdagen, ondersteunen?

 

Een keer per jaar wordt er een bijeenkomst voor nieuwe tuinders georganiseerd. Wij wensen u veel tuinplezier!

Comments